Clan Name:
Points :
-
Members:
-
C.n.Dragon
Rank :
19
YY:482774 Ⱥ/qun :166541695 Õ½¶ÓÕÐÊÕ³¤ÆÚÔÚÏßÖ÷Á¦¡¢ÒªÇóÄÜÉÏYYÓÐÂ󣬼ÓÕ½¶Ó×îºÃÉÏYYÕÒ¹ÜÀíÈËÔ± ÉêÇëÕ½¶Ó´òÖÐÎÄ£¬¸Ðл¼ÓÈëÖйúÁú´ó¼ÒÍ¥ лл £¡ Welcome to everybody !
Leader
Members
45 / 100
Kreation Datum
2014-10-22
Clan Rangliste
19
Total Play
962
Total Win
498
Total Lose
375
Total Punkten
133581
Clan Power
0
Lieutenants
Members
YY 482774 ÉÏÓÎÏ·±ØÉÏYY ¶à´Î±»·¢ÏÖÉÏÓÎϷδÉÏYYÕßÒ»ÂɷɳöÕ½¶Ó¡¢shang youxi bixu shang YY482774 Ϊ׳´óÎÒÖйúÁú ÎüÊÕÐÂÏÊѪҺ 2¸öÔÂδµÇ¼ÔÚδÏò¹ÜÀíÇë¼ÙÕß²»ÂÛ¹±Ï׶àÉÙ Ìß³öÕ½¶Ó ¡£
[90]Rear.777
Logout 2018-08-16
_Cnd.Butcher
Logout 2018-08-15
_Cnd.Bong
Logout 2018-08-15
Auge[D]Se7an
Logout 2018-08-14
Ex1sT-1987*Z
Logout 2018-08-13
_Cnd.Jie
Logout 2018-08-12
_Cnd.Zichen
Logout 2018-08-12
kENNY]
Logout 2018-08-12
-Six.God.
Logout 2018-08-12
_Gilmmer*R
Logout 2018-08-11
Lars_Roger_
Logout 2018-08-11
-[Dv]-*ChEn
Logout 2018-08-09
XioN9Mao
Logout 2018-08-06
Evd.Ernai
Logout 2018-08-04
3D0M
Logout 2018-08-03
_Cnd.LingDu
Logout 2018-07-30
F.F.TUAN
Logout 2018-07-23
_Cnd.Sable
Logout 2018-07-13
9UnbelievaBL
Logout 2018-07-03
Pro_Sniper_2
Logout 2018-06-22
Wuzhe
Joined 2017-11-07
_Cnd.Sable
Joined 2017-09-26
Para[Normal*
Joined 2017-09-21
Lars_Roger_
Joined 2017-09-16
Pro_Sniper_2
Joined 2017-08-30
Tuga_SOTAQUE
Joined 2017-08-29
kENNY]
Joined 2017-08-29
Auge[D]Se7an
Joined 2017-08-28
3D0M
Joined 2017-08-26
Dancer_Wei
Joined 2017-08-26
_Chicken.ck
Joined 2017-08-18
[90]Rear.666
Joined 2017-03-14
xujun
Joined 2017-03-08
[90]Rear.777
Joined 2017-01-28
xL.*
Joined 2016-12-17
Z_Dragon
Joined 2016-10-28
Ex1sT-1987*Z
Joined 2016-08-14
_Cnd.LeeSin
Joined 2016-06-29
XioN9Mao
Joined 2016-06-22
.Yu-
Joined 2016-05-30
-Six.God.
Joined 2016-05-28
Evd.Ernai
Joined 2016-05-18
_Cnd.Ba.lu
Joined 2016-04-16
9UnbelievaFF
Joined 2016-04-16
Curtain*Z
Joined 2016-04-16
_Cnd.Hai.Zei
Joined 2016-04-16
Qinglai
Joined 2016-03-02
F.F.TUAN
Joined 2016-02-11
_Cnd.ALEXPL
Joined 2016-01-25
-[Dv]-*ChEn
Joined 2016-01-08
ob.v9
Joined 2016-01-07
bQ
Joined 2015-12-30
Euw.ZzooYI
Joined 2015-12-15
_Gilmmer*R
Joined 2015-11-26
9UnbelievaHx
Joined 2015-10-30
_Cnd.Bong
Joined 2015-10-12
_Cnd.Jie
Joined 2015-09-27
_Cnd.Butcher
Joined 2015-04-13
Laona*Z
Joined 2015-04-05
9UnbelievaBL
Joined 2015-04-05
_Cnd.LingDu
Joined 2015-01-14
_Cnd.Birds
Joined 2015-01-12
_Cnd.Tu.B
Joined 2014-12-30
Succo*
Joined 2014-11-10
_Cnd.Zichen
Joined 2014-10-22
Nutzungsbedingungen | Datenschutzrichtlinie
© 2018 Smilegate West, Inc. Alle Rechte vorbehalten. © 2018 Smilegate Entertainment. Alle Rechte vorbehalten.