Clan Name:
Points :
-
Members:
-
P.L.A
Rank :
30
Ææ¼£?ÎÒÃÇÒѾ­Ï°ÒÔΪ³£! Õ½¶·?ÎÒÃDz»»áͶ½µ! [ûÓÐÒ»±²×ÓµÄÓÎÏ·,Ö»ÓÐÒ»±²×ÓµÄÐÖµÜ!] ³Ðŵ?ÎÒÃÇÓÀÔ¶²»»áÍü¼Ç! ÌôÐÆ?ÎÒÃDZã»á¸üÇ¿! [RC:13386380 PLAÆÚ´ýÄãµÄ¼ÓÈë!] Only Chinese PRO.
Leader
Members
39 / 70
Creation Date
2017-03-23
Clan Ranking
30
Total Play
43
Total Win
25
Total Lose
12
Total Points
132303
Clan Power
0
Lieutenants
Members
Only Chinese. RC:13386380 We specialize in playing SD if you are good we welcome you. The team is not allowed to cheat ,if you are found you'll be kicked out of the clan forever.
Bn.YiHyung
Logout 2018-03-19
Bn.Andy
Logout 2018-03-19
Bn.Angel
Logout 2018-03-18
*RainING-
Logout 2018-03-18
Frituur.MARA
Logout 2018-03-18
Bn.Gyeong
Logout 2018-03-17
Bn.power
Logout 2018-03-16
Bn.yzyzzjw
Logout 2018-03-15
Bn.PrettyBoy
Logout 2018-03-11
Bn.Hongcha
Logout 2018-03-11
Bn.AnanaS
Logout 2018-03-09
Bn.Hermes
Logout 2018-03-06
TR.7KK
Logout 2018-03-06
Bn.FanQIE
Logout 2018-03-03
Bn.CatFoxM
Logout 2018-03-02
Bn.Oath
Logout 2018-03-02
Bn.Alexia
Logout 2018-02-25
Bn.Money
Logout 2018-02-13
Bn.[D]eMoN
Logout 2018-02-07
Bn.SuperMan
Logout 2018-02-06
Bn.YiHyung
Joined 2018-02-05
Bn.[D]eMoN
Joined 2018-01-23
*RainING-
Joined 2017-08-16
*Zara-
Joined 2017-07-16
Bn.CatFoxM
Joined 2017-06-27
Evd.JinZ
Joined 2017-06-22
Bn.Gyeong
Joined 2017-06-22
*Aaron-
Joined 2017-06-22
Bn.Ayu
Joined 2017-06-22
Bn.Angel
Joined 2017-06-20
Bn.Alexia
Joined 2017-06-10
Bn.power
Joined 2017-05-31
Bn.3Ping
Joined 2017-05-28
Bn.Se7an
Joined 2017-05-25
Bn.AnanaS
Joined 2017-05-21
Bn.Yaoguai
Joined 2017-05-18
Bn.Gucci
Joined 2017-05-12
Bn.PrettyBoy
Joined 2017-05-07
Bn.Hongcha
Joined 2017-05-01
TR.7KK
Joined 2017-04-25
Bn.long
Joined 2017-04-22
Bn.Oath
Joined 2017-04-21
Bn.Memory
Joined 2017-04-16
Bn.Mercedes
Joined 2017-04-04
Bn.Money
Joined 2017-04-03
*Peppo-
Joined 2017-03-30
Bn.yang
Joined 2017-03-30
Bn.Cycle
Joined 2017-03-29
Bn.Hermes
Joined 2017-03-29
VnMonkeysLOL
Joined 2017-03-28
Bn.BatMan
Joined 2017-03-28
Bn.zzzz
Joined 2017-03-27
Frituur.MARA
Joined 2017-03-27
Bn.yzyzzjw
Joined 2017-03-27
Bn.FanQIE
Joined 2017-03-27
Bn.1900
Joined 2017-03-24
Bn.SuperMan
Joined 2017-03-23
Bn.Gui
Joined 2017-03-23
Bn.Andy
Joined 2017-03-23
Terms of Use | Privacy Policy
© 2018 Smilegate Games GmbH. All rights reserved. © 2018 Smilegate Entertainment. All rights reserved.