Clan Name:
Points :
-
Members:
-
P.L.A
Rank :
5
Ææ¼£?ÎÒÃÇÒѾ­Ï°ÒÔΪ³£! Õ½¶·?ÎÒÃDz»»áͶ½µ! [ûÓÐÒ»±²×ÓµÄÓÎÏ·,Ö»ÓÐÒ»±²×ÓµÄÐÖµÜ!] ³Ðŵ?ÎÒÃÇÓÀÔ¶²»»áÍü¼Ç! ÌôÐÆ?ÎÒÃDZã»á¸üÇ¿! [RC:13386380 PLAÆÚ´ýÄãµÄ¼ÓÈë!] Only Chinese PRO.
Leader
Members
57 / 70
Creation Date
2017-03-23
Clan Ranking
5
Total Play
43
Total Win
25
Total Lose
12
Total Points
375645
Clan Power
0
Lieutenants
Members
Only Chinese. RC:13386380 We specialize in playing SD if you are good we welcome you. The team is not allowed to cheat ,if you are found you'll be kicked out of the clan forever.
Bn.Leaf
Logout 2017-08-21
Bn.Haruna
Logout 2017-08-21
Bn.Yaoguai
Logout 2017-08-21
Dyto
Logout 2017-08-21
Rvd.Prince
Logout 2017-08-21
Bn.Gyeong
Logout 2017-08-21
Bn.Hermes
Logout 2017-08-21
Bn.CatFoxM
Logout 2017-08-21
*RainING-
Logout 2017-08-21
Bn.Lucifer
Logout 2017-08-21
Bn.Andy
Logout 2017-08-21
XiaoQuanQuan
Logout 2017-08-21
Bn.Shadow
Logout 2017-08-21
Bn.Angel
Logout 2017-08-21
Bn.Gui
Logout 2017-08-21
Bn.SuperMan
Logout 2017-08-20
Ks.*Dan
Logout 2017-08-20
Bn.Mei
Logout 2017-08-20
Bn.yang
Logout 2017-08-20
Bn.power
Logout 2017-08-20
XiaoQuanQuan
Joined 2017-08-19
*RainING-
Joined 2017-08-16
Rvd.Prince
Joined 2017-07-30
*Zara-
Joined 2017-07-16
[S]trong.[S]
Joined 2017-07-10
Bn.Obey
Joined 2017-07-06
china_KING
Joined 2017-07-05
Bn.Toxi]
Joined 2017-07-05
Ks.*Dan
Joined 2017-07-04
.mytiK
Joined 2017-06-29
Bn.CatFoxM
Joined 2017-06-27
Evd.JinZ
Joined 2017-06-22
Bn.Gyeong
Joined 2017-06-22
*Aaron-
Joined 2017-06-22
Bn.Ayu
Joined 2017-06-22
Bn.Angel
Joined 2017-06-20
Bn.Juu
Joined 2017-06-13
Bn.Shadow
Joined 2017-06-11
Dyto
Joined 2017-06-10
Bn.Alexia
Joined 2017-06-10
Bn.power
Joined 2017-05-31
Bn.3Ping
Joined 2017-05-28
Bn.Se7an
Joined 2017-05-25
Bn.AnanaS
Joined 2017-05-21
Bn.Yaoguai
Joined 2017-05-18
Bn.Gucci
Joined 2017-05-12
Bn.PrettyBoy
Joined 2017-05-07
Bn.[Fu]Ke
Joined 2017-05-03
Bn.Hongcha
Joined 2017-05-01
TR.7KK
Joined 2017-04-25
Bn.Lucifer
Joined 2017-04-23
Bn.Mei
Joined 2017-04-23
Bn.long
Joined 2017-04-22
Bn.Oath
Joined 2017-04-21
Bn.Memory
Joined 2017-04-16
Bn.YiHyung
Joined 2017-04-13
Bn.lazy
Joined 2017-04-13
Bn.Mercedes
Joined 2017-04-04
Bn.Haruna
Joined 2017-04-03
Bn.Money
Joined 2017-04-03
*Peppo-
Joined 2017-03-30
Bn.yang
Joined 2017-03-30
Bn.Cycle
Joined 2017-03-29
Bn.Hermes
Joined 2017-03-29
Bn.Leaf
Joined 2017-03-28
*Spring-
Joined 2017-03-28
Bn.0990
Joined 2017-03-28
B-Big-M
Joined 2017-03-27
Bn.zzzz
Joined 2017-03-27
Bn.6rz-8
Joined 2017-03-27
Bn.yzyzzjw
Joined 2017-03-27
Bn.0880
Joined 2017-03-27
Bn.FanQIE
Joined 2017-03-27
Bn.1900
Joined 2017-03-24
Bn.Gui
Joined 2017-03-23
Bn.SuperMan
Joined 2017-03-23
Bn.Andy
Joined 2017-03-23
Terms of Use | Privacy Policy
© 2017 Smilegate Games GmbH. All rights reserved. © 2017 Smilegate Entertainment. All rights reserved.