Clan Name:
Points :
-
Members:
-
P.L.A
Rank :
6
Ææ¼£?ÎÒÃÇÒѾ­Ï°ÒÔΪ³£! Õ½¶·?ÎÒÃDz»»áͶ½µ! [ûÓÐÒ»±²×ÓµÄÓÎÏ·,Ö»ÓÐÒ»±²×ÓµÄÐÖµÜ!] ³Ðŵ?ÎÒÃÇÓÀÔ¶²»»áÍü¼Ç! ÌôÐÆ?ÎÒÃDZã»á¸üÇ¿! [RC:13386380 PLAÆÚ´ýÄãµÄ¼ÓÈë!] Only Chinese PRO.
Leader
Members
65 / 65
Creation Date
2017-03-23
Clan Ranking
6
Total Play
43
Total Win
25
Total Lose
12
Total Points
416176
Clan Power
0
Lieutenants
Members
Only Chinese. RC:13386380 We specialize in playing SD if you are good we welcome you. The team is not allowed to cheat ,if you are found you'll be kicked out of the clan forever.
jjxing
Logout 2017-06-26
Bn.S3x
Logout 2017-06-26
Bn.SuperMan
Logout 2017-06-26
Bn.Mercedes
Logout 2017-06-26
Bn.lazy
Logout 2017-06-26
Jiao*
Logout 2017-06-25
Bn.Shadow
Logout 2017-06-25
BIeak
Logout 2017-06-25
Bn.FanQIE
Logout 2017-06-25
Bn.power
Logout 2017-06-25
Bn.Mei
Logout 2017-06-25
Bn.gordon
Logout 2017-06-25
*SayuS-
Logout 2017-06-25
Bn.yang
Logout 2017-06-25
Bn.YiHyung
Logout 2017-06-25
Bn.Haruna
Logout 2017-06-25
Bn.Hongcha
Logout 2017-06-25
Bn.Oath
Logout 2017-06-25
*Gyeong-
Logout 2017-06-25
Bn.MadDog
Logout 2017-06-25
BARONE-.-
Joined 2017-06-24
Evd.Saw
Joined 2017-06-24
_Cnd.KangKG
Joined 2017-06-24
.Ichigo*
Joined 2017-06-23
Jiao*
Joined 2017-06-23
Evd.JinZ
Joined 2017-06-22
*Gyeong-
Joined 2017-06-22
*Aaron-
Joined 2017-06-22
*SayuS-
Joined 2017-06-22
Bn.kitty
Joined 2017-06-21
Toxic]
Joined 2017-06-21
Bn.Angel
Joined 2017-06-20
Bn.gordon
Joined 2017-06-19
Bn.Sofia
Joined 2017-06-18
Bn.Juu
Joined 2017-06-13
DastreeteR.
Joined 2017-06-12
Bn.Shadow
Joined 2017-06-11
BIeak
Joined 2017-06-10
Bn.666
Joined 2017-06-10
Bn.Alexia
Joined 2017-06-10
Bn.RuiNan
Joined 2017-06-10
Bn.Jok3r
Joined 2017-06-02
Bn.power
Joined 2017-05-31
PjeR[4]FuN.
Joined 2017-05-28
Bn.3Ping
Joined 2017-05-28
Bn.MadDog
Joined 2017-05-27
Bn.Se7an
Joined 2017-05-25
Bn.AnanaS
Joined 2017-05-21
Bn.Yaoguai
Joined 2017-05-18
Bn.Aiyo
Joined 2017-05-13
Bn.Gucci
Joined 2017-05-12
Bn.PrettyBoy
Joined 2017-05-07
Bn.[Fu]Ke
Joined 2017-05-03
Bn.Hongcha
Joined 2017-05-01
Bn.S3x
Joined 2017-04-26
TR.7KK
Joined 2017-04-25
Bn.Lucifer
Joined 2017-04-23
Bn.Mei
Joined 2017-04-23
Bn.long
Joined 2017-04-22
Bn.Oath
Joined 2017-04-21
Bn.Memory
Joined 2017-04-16
Bn.YiHyung
Joined 2017-04-13
Bn.lazy
Joined 2017-04-13
Bn.Mercedes
Joined 2017-04-04
Bn.Haruna
Joined 2017-04-03
Bn.Money
Joined 2017-04-03
*Peppo-
Joined 2017-03-30
Bn.yang
Joined 2017-03-30
Bn.Cycle
Joined 2017-03-29
Bn.Hermes
Joined 2017-03-29
jjxing
Joined 2017-03-28
Bn.Leaf
Joined 2017-03-28
*Spring-
Joined 2017-03-28
Bn.0990
Joined 2017-03-28
B-Big-M
Joined 2017-03-27
Bn.zzzz
Joined 2017-03-27
Bn.6rz-8
Joined 2017-03-27
Bn.yzyzzjw
Joined 2017-03-27
Bn.0880
Joined 2017-03-27
Bn.FanQIE
Joined 2017-03-27
Bn.1900
Joined 2017-03-24
Bn.Rosa
Joined 2017-03-23
Bn.SuperMan
Joined 2017-03-23
Bn.Gui
Joined 2017-03-23
Bn.Andy
Joined 2017-03-23
Terms of Use | Privacy Policy
© 2017 Smilegate Games GmbH. All rights reserved. © 2017 Smilegate Entertainment. All rights reserved.